1. دست پس‌اندازم را گرفته‌ام و میروم.
2. دست کتابهایم را گرفته‌ام و برمیگردم.
= ایده‌ی داستان یک خطی

دستِ پس‌اندازهایش را گرفت...

دستِ پس اندازهایش را گرفت، صاحبخانه منتظر بود.
دستِ پس‌اندازهایش را گرفت،
دست آرزوهایش را ول کرد.
دستِ پس انداز‌هایش را گرفت، پس اندازها سُر خوردند و رفتند.
دستِ پس‌اندازهایش را گرفت، بیخودی خندید و عکس گرفت.
دستِ پس‌اندازهایش را گرفت، کف دست‌هایش عرق کرده بود.
دستِ پس‌اندازهایش را گرفت، گفت "تا ده دیقه دیگه اونجام".
دست پس‌اندازهایش را گرفت، تنهایی‌اش پر نشد.
دست پس‌اندازهایش را گرفت، تا گم نشود در دنیای شلوغ.


پی‌نوشت: اضافه خواهد شد! شما هم بنویسید :)